Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон - страница 10


Стаття 62. Офіційні спостерігачі від іноземних держав,

міжнародних організацій


Офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних

організацій реєструються та проводять спостереження за виборчим

процесом у порядку та в межах, передбачених Законом України

"Про вибори народних депутатів України" ( 1665-15 ).


Розділ X


^ ГОЛОСУВАННЯ І ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ

ДЕПУТАТІВ, СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ ГОЛІВ

ТА ЇХ РЕЄСТРАЦІЯ


Стаття 63. Виборчі бюлетені


1. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності.


2. Форма виборчого бюлетеня для голосування в багатомандатних

округах затверджується Центральною виборчою комісією не пізніш як

за 32 дні до дня проведення місцевих виборів.


3. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних

округах затверджується відповідними територіальними виборчими

комісіями не пізніш як за 25 днів до дня проведення місцевих

виборів.


4. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату місцевих

виборів, означення (багатомандатний округ), а також позначені

місця для номера виборчої дільниці, печатки дільничної виборчої

комісії, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої

комісії, який видаватиме виборчий бюлетень.


5. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений

лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату

виборів, означення (багатомандатний округ), а також позначені

місця для номера виборчої дільниці та номера, за яким виборця

внесено до списку виборців, підпису виборця, який отримує виборчий

бюлетень, прізвища, ініціалів та підпису члена дільничної виборчої

комісії, який видав виборчий бюлетень.


6. Кількість виборчих бюлетенів для голосування визначається

відповідно територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 25

днів до дня проведення місцевих виборів виходячи з кількості

громадян, внесених до списків виборців на виборчих дільницях у

межах виборчого округу, з урахуванням резерву виборчих бюлетенів,

що становить два відсотки від кількості виборців.


7. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному

окрузі повинні зазначатися назви місцевих організацій партій

(блоків) із зазначенням назв місцевих організацій партій, що

утворили виборчий блок, прізвища, імена, по батькові перших п'яти

кандидатів у депутати, включених до виборчого списку місцевої

організації партії (блоку). Праворуч проти назви кожної місцевої

організації партії (блоку) розташовується порожній квадрат. Після

переліку всіх місцевих організацій партій (блоків) у виборчому

бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від

жодної місцевої політичної партії, виборчого блоку місцевої

організації політичної партії". Праворуч від цих слів

розташовується порожній квадрат. Назву місцевих організацій партій

(блоків) у виборчому бюлетені розміщують у порядку, визначеному

жеребкуванням, що проводиться територіальною виборчою комісією за

участю представників місцевих організацій партій (блоків) не

пізніш як за 35 днів до дня проведення місцевих виборів.


8. Виборчий бюлетень повинен містити роз'яснення щодо порядку

його заповнення виборцем під час голосування.


9. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою.


10. Виборчі бюлетені для голосування у відповідному окрузі

друкуються на однаковому папері і за формою, встановленою

Центральною виборчою комісією, та повинні бути однаковими за

розміром, кольором і змістом.


11. Виборчі бюлетені для голосування у різних видах місцевих

виборів виготовляються на папері різного кольору.


12. Виборчий бюлетень друкується на одному аркуші з текстовою

частиною лише з одного боку.


Стаття 64. Порядок виготовлення виборчих бюлетенів

та їх передачі виборчим комісіям


1. Територіальні виборчі комісії забезпечують виготовлення

державними та комунальними поліграфічними підприємствами виборчих

бюлетенів для голосування відповідно в виборчих округах не пізніш

як за 10 днів до дня проведення виборів на підставі угод,

укладених між виборчими комісіями і підприємствами.


2. Підприємства, які виготовляють виборчі бюлетені,

визначаються виборчими комісіями, зазначеними у частині першій

цієї статті.


3. Технічні відходи, поліграфічний брак, а також друкарські

форми знищуються в порядку та строки, визначені умовами договору

на виготовлення виборчих бюлетенів.


4. Територіальна виборча комісія не раніш як за 3 дні до дня

проведення місцевих виборів на своєму засіданні передає виборчі

бюлетені відповідним дільничним виборчим комісіям. Від імені

кожної дільничної виборчої комісії бюлетені отримують не менш як

три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних

місцевих організацій партій (блоків).


5. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих

бюлетенів територіальна виборча комісія складає протокол за

формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в якому

зазначаються (за наявності):


1) вид місцевих виборів;


2) означення та номер виборчого округу;


3) номер виборчої дільниці, кількість виборців на виборчій

дільниці згідно із списком виборців на день складання протоколу;


4) кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів

для голосування у виборах депутатів у багатомандатному окрузі;


5) прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, що

прийняли виборчі бюлетені.


6. Протокол про передачу дільничним виборчим комісіям

виборчих бюлетенів складається у двох примірниках і підписується

всіма присутніми на засіданні членами територіальної виборчої

комісії. Перший примірник зберігається в територіальній виборчій

комісії, другий - невідкладно вивішується в приміщенні

територіальної виборчої комісії для загального ознайомлення. Витяг

із протоколу передається кожній дільничній виборчій комісії, яка

отримала виборчі бюлетені.


7. Передача виборчих бюлетенів дільничній виборчій комісії

здійснюється в кількості, що дорівнює кількості громадян,

включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом,

обсяг якого становить два відсотки від кількості виборців.


8. Кожен член територіальної виборчої комісії, кандидати на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у

депутати в одномандатному окрузі або їх довірені особи,

уповноважені особи місцевої організації партії (блоку) мають право

отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів

дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та

секретаря комісії і скріплені печаткою цієї комісії, але не більше

однієї копії кожного протоколу.


9. Члени дільничної виборчої комісії транспортують виборчі

бюлетені в приміщення дільничної виборчої комісії у супроводі

працівника органів внутрішніх справ.


10. Члени дільничної виборчої комісії у день отримання

комісією виборчих бюлетенів від територіальної виборчої комісії на

засіданні дільничної виборчої комісії проставляють у визначених

місцях кожного виборчого бюлетеня номер виборчої дільниці та

печатку дільничної виборчої комісії, а у визначених місцях кожного

контрольного талона - номер виборчої дільниці.


11. Виборчі бюлетені підлягають зберіганню в приміщенні

дільничної виборчої комісії в сейфі (металевій шафі), який (яка)

опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх

присутніх на засіданні членів комісії та печатки комісії.


12. Відповідальність за організацію збереження виборчих

бюлетенів несуть члени виборчих комісій, які одержують, передають

і зберігають виборчі бюлетені.


13. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата у

депутати в одномандатному окрузі після виготовлення виборчих

бюлетенів відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення

про внесення змін до виборчого бюлетеня чи передрукування виборчих

бюлетенів. Такі зміни за рішенням виборчої комісії можуть бути

внесені до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій

з використанням відповідного штампа. Про зміни, внесені до

виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі

виборчого бюлетеня.


Стаття 65. Приміщення для голосування


1. Голосування проводиться в спеціально відведених

приміщеннях, в яких у достатній кількості обладнуються кабіни для

таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих

бюлетенів.


2. Виборчі скриньки для голосування встановлюються так, щоб

виборці при підході до них мали можливість проходити через кабіни

(кімнати) для таємного голосування.


3. Виборча скринька для голосування виготовляється з

прозорого матеріалу. Для голосування на виборчих дільницях з

незначною кількістю виборців дільничні виборчі комісії можуть

користуватися виборчими скриньками зменшеного розміру.


4. Приміщення для голосування повинно бути обладнане таким

чином, щоб місця видачі виборчих бюлетенів, кабіни (кімнати) для

таємного голосування, виборчі скриньки для голосування знаходилися

у полі зору членів дільничної виборчої комісії та осіб, які

відповідно до цього Закону мають право бути присутніми в

приміщенні для голосування.


5. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним

дільнична виборча комісія розміщує плакати, що роз'яснюють порядок

голосування та відповідальність за порушення законодавства про

вибори, передбачені цим та іншими законами України, інформаційні

плакати місцевих організацій партій (блоків), кандидати у депутати

від яких зареєстровані у виборчому окрузі, кандидатів на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати в

одномандатному окрузі, які виготовляються за рахунок коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і

проведення виборів. Інформаційні плакати розміщуються в порядку

розташування місцевих організацій партій (блоків), кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у

депутати в одномандатному окрузі у виборчих бюлетенях.


Стаття 66. Організація і порядок голосування


1. Голосування проводиться в день місцевих виборів з восьмої

до двадцятої години.


2. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія

сповіщає виборців не пізніш як за 10 днів до дня його проведення.


3. Організація проведення голосування, обладнання приміщення

для голосування та підтримання в ньому належного порядку,

забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування

покладаються на дільничну виборчу комісію.


4. Дільнична виборча комісія не раніш як за тридцять хвилин

до початку голосування проводить засідання, під час якого

відкривається сейф (металева шафа) з виборчими бюлетенями. Голова

дільничної виборчої комісії на підставі витягу із протоколу кожної

територіальної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів

дільничній виборчій комісії оголошує кількість виборчих бюлетенів

для голосування у кожному виді місцевих виборів та окремо у

кожному окрузі, в яких проводиться голосування на виборчій

дільниці, отриманих дільничною виборчою комісією. Ці відомості

заносяться до відповідних протоколів дільничної виборчої комісії

про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці.


5. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано

сейф (металеву шафу), дільнична виборча комісія негайно повідомляє

про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та

перераховує виборчі бюлетені, про що складається акт, який

підписується всіма присутніми при цьому членами дільничної

виборчої комісії та скріплюється печаткою комісії.


6. Голова дільничної виборчої комісії перед початком

голосування представляє для огляду членам дільничної виборчої

комісії, присутнім уповноваженим особам місцевих організацій

партій (блоків), кандидатам у депутати, кандидатам на посаду

сільського, селищного, міського голови, їх довіреним особам,

офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації

всі наявні виборчі скриньки. Виборчі скриньки після огляду

пломбуються або опечатуються печаткою дільничної виборчої комісії.

У кожну виборчу скриньку, що використовується для голосування на

виборчій дільниці, опускається контрольний лист, в якому зазначені

номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку,

прізвища голови, заступника голови, секретаря та інших членів

дільничної виборчої комісії, уповноважених осіб місцевих

організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати,

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови,

офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист

підписується цими особами. Їх підписи скріплюються печаткою

комісії.


7. Виборчі бюлетені для голосування у кожному виді місцевих

виборів та окремо у кожному окрузі, в яких проводиться

голосування, видаються виборцю на відповідній виборчій дільниці

членом дільничної виборчої комісії на підставі списку виборців за

умови пред'явлення виборцем передбаченого частиною другою статті 3

цього Закону документа, що посвідчує його особу. Виборець

розписується за отримання виборчих бюлетенів у визначеному місці

на контрольних талонах та у списку виборців. Член дільничної

виборчої комісії, який видає виборчі бюлетені, вписує своє

прізвище та ініціали і розписується у визначених місцях на

виборчих бюлетенях та контрольних талонах. Робити на виборчих

бюлетенях будь-які позначки забороняється.


8. Виборець може перебувати у приміщенні для голосування

протягом часу, необхідного для голосування.


9. Виборчий бюлетень заповнюється виборцем особисто в кабіні

(кімнаті) для таємного голосування. Під час заповнення виборчого

бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Виборець, який

внаслідок фізичних вад не може самостійно заповнити виборчий

бюлетень, має право з відома голови або іншого члена дільничної

виборчої комісії скористатися допомогою іншої особи, крім членів

виборчої комісії, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду

сільського, селищного, міського голови, уповноважених осіб

місцевих організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у

депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського

голови, офіційних спостерігачів.


10. Виборець не має права передавати свої виборчі бюлетені

іншим особам. Отримання виборчого бюлетеня від інших осіб (крім

члена виборчої комісії, який видає бюлетень), заохочення або

змушування виборців до передачі бюлетеня іншим особам шляхом

підкупу, погроз або іншим способом забороняються.


11. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному

окрузі виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує

волевиявлення виборця, у квадраті проти назви місцевої організації

партії (блоку), за кандидатів у депутати від якої (якого) він

голосує. У разі непідтримання кандидатів у депутати від жодної

місцевої організації партії (блоку) в багатомандатному окрузі

виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує

волевиявлення виборця, у квадраті проти слів: "Не підтримую

кандидатів у депутати від жодної місцевої політичної партії,

виборчого блоку місцевих організацій політичних партій". У

виборчих бюлетенях для голосування в одномандатному окрузі

виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує

волевиявлення виборця, у квадраті проти прізвища кандидата, за

якого він голосує. У разі, якщо виборець не підтримує жодного

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови чи

кандидата у депутати сільської, селищної ради, він робить

відповідну позначку у квадраті проти слів: "Не підтримую жодного

кандидата".


12. Виборець може голосувати лише за одного кандидата у

депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського

голови, один список кандидатів у депутати від місцевої організації

партії (блоку) у виборчому окрузі.


13. У разі, якщо виборець, заповнюючи виборчий бюлетень,

припустився помилки, він має право невідкладно звернутися з

письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав йому

виборчий бюлетень, з проханням видати йому інший виборчий

бюлетень. Член дільничної виборчої комісії видає інший виборчий

бюлетень у порядку, встановленому частиною сьомою цієї статті,

тільки в обмін на зіпсований, про що робить відповідну позначку в

списку виборців проти прізвища виборця і розписується. Зіпсований

виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що

складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при

підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується

разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими

бюлетенями.


14. Виборець опускає заповнені виборчі бюлетені у виборчу

скриньку. При пред'явленні відповідного посвідчення або за

наявності вад здоров'я, які не потребують документального

підтвердження, виборець має право з відома голови або іншого члена

дільничної виборчої комісії доручити зробити це іншій особі, крім

членів виборчої комісії, кандидатів, уповноважених осіб місцевих

організацій партій (блоків), довірених осіб кандидатів у депутати,

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови,

офіційних спостерігачів.


15. У разі пошкодження виборчої скриньки під час голосування

виборча скринька опечатується головою дільничної виборчої комісії

у присутності не менш як трьох членів виборчої комісії у спосіб,

що унеможливлює вкидання виборчих бюлетенів. Ця виборча скринька

не використовується до закінчення голосування.


16. О двадцятій годині голова дільничної виборчої комісії

оголошує про закінчення голосування. Доступ до приміщення інших

виборців припиняється, після чого мають право проголосувати лише

виборці, які знаходяться в приміщенні для голосування. Після

виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення

зачиняється і в ньому залишаються тільки члени комісії та особи,

яким цим Законом надано право бути присутніми на засіданні

дільничної виборчої комісії.


17. Під час проведення голосування не допускається закриття

приміщень для голосування, припинення голосування, розкриття

виборчих скриньок, підрахунок голосів до закінчення встановленого

цим Законом часу голосування.


Стаття 67. Порядок організації голосування за межами

приміщення для голосування


1. Виборець, який за станом здоров'я, що підтверджується

медичною довідкою, не може прибути до приміщення для голосування,

має право звернутися з письмовою заявою до дільничної виборчої

комісії з проханням забезпечити йому голосування за межами

приміщення для голосування. Така заява може бути подана не пізніш

як за дванадцять годин до початку голосування.


2. Заява виборця про бажання голосувати за межами приміщення

для голосування реєструється дільничною виборчою комісією із

зазначенням дня і часу її надходження, прізвища, імені, по

батькові та адреси місця проживання виборця.


3. На підставі заяв, зазначених у частині першій цієї статті,

дільнична виборча комісія напередодні дня місцевих виборів після

закінчення терміну подання таких заяв робить витяг із списку

виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.

При цьому у списку виборців у графі "підпис виборця" робиться

запис "голосує за межами приміщення для голосування".


4. Голосування виборців за межами приміщення для голосування

організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії,

визначені виборчою комісією. Ці члени комісії повинні бути

представниками різних місцевих організацій партій (блоків).


5. Голосування виборців за межами приміщення для голосування

організовується з таким розрахунком, щоб виборці змогли

проголосувати не пізніш як за годину до закінчення голосування.


6. Голова дільничної виборчої комісії зобов'язаний оголосити

про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для

організації голосування виборців за межі приміщення для

голосування. Членам дільничної виборчої комісії видаються у

необхідній кількості відповідні виборчі бюлетені, витяг із списку

виборців та опломбована або опечатана виборча скринька для

голосування, в яку опускається контрольний лист. У цьому листі

зазначаються час виходу (година та хвилини) членів дільничної

виборчої комісії для проведення голосування за межами приміщення

для голосування, кількість отриманих виборчих бюлетенів, прізвища

та ініціали членів дільничної виборчої комісії, яким видані

виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами

дільничної виборчої комісії, уповноваженими особами місцевих

організацій партій (блоків), довіреними особами кандидатів у

депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського

голови, офіційними спостерігачами. Їх підписи скріплюються

печаткою дільничної виборчої комісії.


7. При проведенні голосування за межами приміщення для

голосування мають право бути присутніми офіційні спостерігачі.


8. При організації голосування виборця за межами приміщення

для голосування виборець розписується у контрольних талонах

відповідних виборчих бюлетенів та у витязі із списку виборців.

Один із членів дільничної виборчої комісії вписує своє прізвище та

ініціали і розписується у визначених місцях на виборчих бюлетенях

та контрольних талонах, після чого відповідні виборчі бюлетені

видаються виборцю. Виборець заповнює виборчі бюлетені в порядку,

передбаченому частинами одинадцятою - чотирнадцятою статті 66

цього Закону.


9. Після проведення голосування за межами приміщення для

голосування член дільничної виборчої комісії, який видав виборчі

бюлетені, у списку виборців проти прізвища виборця робить позначку

"голосував за межами приміщення для голосування", зазначає своє

прізвище та ініціали і розписується.


10. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося

голосування виборців за межами приміщення для голосування,

додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою

частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, на

підставі яких проводилося це голосування.


11. Виборцям, які голосуватимуть за межами приміщення для

голосування, забезпечуються умови для таємності їх волевиявлення.


1811868974943316.html
1812017868483038.html
1812082925621256.html
1812180444807001.html
1812269579766578.html